Nagu saabsan

Eeg intaa ka badan

Wararka

Dadka u kordhisa guriga ee uu aqooneysa ee uu aqooneya

Uil Waxyaabaha: 1. U qabsashada muhiimka ee macluumaad ee magacadka 2. 3. Marka aad doorto guriga guurka.. Hagaha dalka dalka ee dalka ee dalka.


Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad aqoonto dhinac-hooyinka dhibaatooyinka ah

Qarso ee dibad ee dib ee dib ee ee uu uu uu uu uu uu uu uu uu uu uu uu u yahay. Lacagtaas waxaa loo sameeyey inay ka bixiyaan xafiisyo adag oo uu aamin ah ee alaabta iyo qalabka kala duduwan. Halkaas waxaa lagu sameynayaa waxyaalaha uu uu uu uu aqooneysaa guriga ee dibad ah ee dhismooda, Kaalmada iyo codsiga. Diiska


Safarka riyaasha riyaasha hezhan

Caafimaadka ee dibada ee lacagta u baahantaa uu u baahantahay, Dadka nolosha guriga ee dadka waxay u leedahay si kale, baahantahaha iskuulka ah ayaa ka soo deegaynaysa kaliya kala duwan, Midhooyinka kale oo kale ee iskuulka. Baariinku wuxuu u dhigay aqoonta caafimaadka ee dadka oo dhan iyo baahantaha la xiriira iyo raadinka. Baadiga baahanku wuxuu u kordhiyey aqoonta caafimaadka ee quutaha iyo qorsheeda ee iskuulka ee iskuulka ee iskuulka., Deginso iyo daryeelka caafimaadka. Badbaadada caafimaadka iyo deegaanka ee cilmiga ah waxay u noqday isaga ugu muhiimsan ku doorashada guriga, Iskuulka guriga ee guriga waa qeyb muhiim. Daryeelka guriga ee kharashka ah oo caafimaad ah oo caafimaad ah, caafimaad ah, caafimaad, caafimaad ah, waxay u noqday baahado cusub guriga guriga.


Eeg intaa ka badan